cloud

Program

Img

Óvodánk gyermeki szemmel

Hisszük, hogy óvodánk az egymási iránti elfogadás, a szeretet és a biztonság háza, ahol a gyerekek önfeledt játékkal tölthetik idejük nagy részét kreatív, derűs, szakmailag képzett és mindig megújulni képes pedagógusok mellett.

 • önfeledten játszhatok

 • tisztelnek, és elfogadnak olyannak, amilyen vagyok

 • jól és biztonságban érzem magamat

 • dicsérnek, ösztönöznek, elismernek

 • mindig meghallgatnak, a kérdéseimre mindig választ kapok

 • okosodom, nevelődöm, megismerem a világot

 • mozoghatok, és sokat lehetek a szabad levegőn

 • elég időm van enni, pihenni, tisztálkodni

 • minden nap kellemes élményekkel megyek haza

Alapelveink

Az óvoda inkluzív szemlélettel, gyermekközpontú nevelési attitűddel, a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférés lehetőségét

Az óvodai nevelés eszközeivel törekszünk az esélyegyenlőség biztosítására, a hozott hátrányok kompenzálására

Az alkalmazott pedagógiai eszközöket, módszereket a gyermek személyiségéhez és érési üteméhez igazítjuk, ezzel segítve a gyermekek egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatását, kompetenciáinak alakítását

 • A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége

 • A gyermekek jogainak, emberi méltóságának tiszteletben tartása és megerősítése

 • A gyermeket elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom kell, hogy övezze

 • A gyermekek érdekeinek figyelembevétele minden helyzetben

Célunk

Óvodásaink nyugodt, harmonikus, egészséges fejlődésének elősegítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vételével, változatos tevékenységek segítségével. Egyéni fejlesztések beépítése a részképességek zavarainak kiküszöbölésére.

Feladataink

A felnőttekkel és a többi gyerekkel való együttműködéshez szükséges készségek fejlesztése

Olyan egészséges és biztonságos környezet biztosítása, amelyben a gyermekek kiélhetik mozgási szükségleteiket (egészségmegőrző szokások kialakítása)

A szűkebb és a tágabb környezet megismertetése (megalapozhatja a szülőföldhöz való kötődést)

A gyermekeket a különbözőségek elfogadására neveljük, olyan erkölcsi tulajdonságokat igyekszünk erősíteni, mint az együttérzés, figyelmesség, őszinteség, segítőkészség.